Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

De Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt als zelfstandig bestuursorgaan toezicht op de markten voor zorg.

In de WMG staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn en dat de NZa, bij alles wat zij doet, het belang van de consument voorop moet stellen. Doel van de wet is een doelmatig en doeltreffend zorgstelsel, het beheersen van kosten in de zorg en de bescherming en bevordering van de positie van de consument.

Klik hier voor de volledige wetstekst van de WMG.

Klik hier voor het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG.

 

Terug naar organisatie <<